گروه نرم افزاری آسمانرباعی شمارهٔ ۱۴۹۹


گر کشته شوم به نزد و پیکار تو من
آهی نکشم ز بیم آزار تو من
از زخم سر غمزهٔ خونخوار تو من
خندان میرم چو گل ز دیدار تو من