گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۰۰


گر مشتاقی به پیش مشتاق نشین
روزان و شبان بر در عشاق نشین
آنگاه چو این حلقه گشائی کردی
از خلق گذر کن بر خلاق نشین