گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۰۱


کس نیست به غیر از او در این جمله جهان
نی زشت و نه نیکو و نه پیدا و نهان
هر تیر که جست هست از آن سخت کمان
هر نکته که هست جست از آن شعله دهان