گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۰۵


ما زیبائیم خویش را زیبا کن
خوبا ما کن ز دیگران خو واکن
ور میخواهی که کان گوهر باشی
دل را بگشای و سینه را دریا کن