گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۰۶


ما کاهگلان عشق و پهلو به زمین
کرده است زمین را کرمش مرکب و زین
تا میبرد این خفتگکانرا در خواب
اصحاف الکهف تا سوی علیین