گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۵۰۷


ما مرد سنانیم نه از بهر سه نان
ما دست زنانیم نه از دست زنان
در صید بدانیم نه در صید بدان
از بند جهانیم نه در بند جهان