گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۰


من بندهٔ مستی که بود دست زنان
دورم ز کسی که او بود مست زنان
باری من خسته دل چنینم نه چنان
آلوده مبا بنان عشاق بنان