گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۶


مردان تو در دایرهٔ کن فیکون
دل نقطهٔ وحدتست و از عرش فزون
گر در چیند نقطهٔ دردت ز درون
حالی شوی از دایرهٔ کون برون