گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۹


هر روز خوش است منزلی بسپردن
چون آب روان و فارغ از افسردن
دی رفت و حدیث دی چو دی هم بگذشت
امروز حدیث تازه باید کردن