گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۰


هر روز نو برآئی ای دلبر جان
سودای نوی درافکنی در سر جان
در ده پرده بهر سحر ساغر جان
ای تو پدر جان من و مادر جان