گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۵


هنگام اجل چو جان بپردازد تن
مانند قبای کهنه اندازد تن
تن را که ز خاکست دهد باز به خاک
وز نور قدیم خویش برسازد تن