گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۵


از گنج قدم شدیم ویرانهٔ او
ز افسانهٔ او شدیم افسانهٔ او
آوخ که ز پیمان و ز پیمانهٔ او
کس خانهٔ خود نداند از خانه او