گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۹


ای بسته تو خواب من به چشم جادو
آن آب حیات و نقل بیخوابان کو
کی بینم آب چون منم غرقهٔ جو
خود آب گرفته است مرا هر شش سو