گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵


ای در دل من میل و تمنا همه تو
واندر سر من مایهٔ سودا همه تو
هرچند بروی کار در مینگرم
امروز همه توئی و فردا همه تو