گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹


ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو