گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۰


ای ساقی جان برین خوش آواز برو
ساز ازلیست هم بر این ساز برو
ای باز چو طبل باز او بشنیدی
شه منتظر تست سبک باز برو