گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۱


ای ظلمت شب مانع خورشید مشو
ای ابر حجاب روز امید مشو
ای مدت یک ساعتهٔ لذت جسم
اصل الم حاصل جاوید مشو