گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۲


ای عارف گوینده نوائی برگو
یا قول درست یا خطائی برگو
درهای گلستان و چمن را بگشای
چون بلبل مست ز آشنائی برگو