گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۳


ای عشرت نزدیک ز ما دور مشو
وز مجلس ما ملول و مهجور مشو
انگور عدم بدی شرابت کردند
واپس مرو ای شراب انگور مشو