گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۴


ای ماه چو ابر بس گرستم بی‌تو
در مه به نشاط ننگریستم بی‌تو
برخاستم از جان تو نشستم بی‌تو
وز شرم به مردم چو نرستم بی‌تو