گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۵


ای مشفق فرزند دو بیتی می‌گو
هردم جهت پند دو بیتی می‌گو
در فرقت و پیوند دو بیتی می‌گو
در عین غزل چند دو بیتی می‌گو