گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۷


با نامحرم حدیث اسرار مگو
با مردودان حکایت از یار مگو
با مردم اغیار جز اغیار مگو
با اشتر خار خوار جز خار مگو