گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۸


بر آتش چو دیک تو خود را میجو
می‌جوش تو خودبخود مرو بر هر سو
مقصود تو گوهر است بشتاب و بجو
زو جوش کنی کن بسوی گوهر زو