گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۰


ترکی که دلم شاد کند خندهٔ او
دارد به غمم زلف پراکندهٔ او
بستد ز من او خطی به آزادی خویش
آورد خطی که من شدم بندهٔ او