گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۵


در چرخ نگنجد آنکه شد لاغر تو
جان چاکر آن کسی که شد چاکر تو
انگشت گزان درآمدم از در تو
انگشت زنان برون شدم از بر تو