گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۶


در کوی خیال خود چه میپوئی تو
وین دیده به خون دل چه میشوئی تو
از فرق سرت تا به قدم حق دارد
ای بیخبر از خویش چه میجوئی تو