گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۹


رشک آیدم از شانه و سنگ ای دلجو
تا با تو چرا رود به گرمابه فرو
آن در سر زلف تو چرا آویزد
وین بر کف پای تو جرا مالدرو