گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۱


سر رشتهٔ شادیست خیال خوش تو
سرمایهٔ گرمیست مها آتش تو
هرگاه که خوشدلی سر از ما بکشد
رامش کند آن زلف خوش سرکش تو