گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۳


صد داد همی رسد ز بیدادی تو
در وهم چگونه آورم شادی تو
از بندگی تو سرو آزادی یافت
گل جامهٔ خود درید ز آزادی تو