گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۵۷۸


گر عاشق عشق ما شدی، ای مه‌رو
بیرون شو ازین شش جهت تو بر تو
در رو تو درین عشق، اگر جویایی
در بحر دل آن چه باشی اندر لب جو