گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۱


گفتم روزی که من به جانم با تو
دیگر نشدم بتا همانم با تو
لیکن دانم که هرچه بازم ببری
زان میبازم که تا بمانم با تو