گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۲


گفتم که کجا بود مها خانهٔ تو
گفتا که دل خراب مستانهٔ تو
من خورشیدم درون ویرانه روم
ای مست، خراب باد کاشانهٔ تو