گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۵


مردی یارا که بوی فقر آید از او
دانند فقیران که چها زاید از او
ولله که سماء و هرچه در کل سما است
یا بند نصیب هرچه میباید از او