گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۸


نی هرکه کند رقص و جهد بالا او
در فقر بود گزیده و والا او
مسجود ملک تا نشود چون آدم
عالم نشود به عالم اسما او