گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۹


هان ای تن خاکی سخن از خاک مگو
جز قصهٔ آن آینهٔ پاک مگو
از خالق افلاک درونت صفتی است
جز از صفت خالق افلاک مگو