گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۰


هرچند در این هوس بسی باشی تو
بیقدر تو همچون مگسی باشی تو
زنهار مباش هیچکس تا برهی
آخر که تو باشی که کسی باشی تو