گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۲


آمد بر من خیال جانان ز پگه
در کف قدح باده که بستان ز پگه
درکش این جام تا به پایان ز پگه
سرمست درآ میان مستان ز پگه