گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۳


آن دم که رسی به گوهر ناسفته
سرها به هم آورده و سرها گفته
کهدان جهان ز باد شد آشفته
برتو بجوی که مست باشی خفته