گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۴


آنکس که ز دست شد بر او دست منه
از باده چو نیست شد تواش هست منه
زنجیر دریدن بر مردان سهل است
هر زنجیری بر شتر مست منه