گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۷


السکر صار کاسدا من شفتیه
والبدر تراه ساجدا بین یدیه
بالحسن علیه کل شیی وافر
الا فمه فانه ضاق علیه