گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۸


ای کان العباد ما اهواه
ما یذکرنا فکیف ما ینساه
قدر ان به القلوب والافواه
قد احسن لا اله الا الله