گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۹


آهوی قمرا سهامه عیناه
ما شوش عزم خاطری الا هو
روحی تلفت و مهجتی تهواه
قلبی ابدا یقون یا هویا هو