گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۱


ای پارسی و تازی تو پوشیده
جان دیده قدح شراب نانوشیده
دریا باید ز فضل حق جوشیده
پیدا باید کفایت کوشیده