گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۲


ای بر نمک تو خلق نانی بزده
بر مرکب تو داغ نشانی بزده
حیفست که سوی کان رود آن بر سیم
پنهان چون جان و بر جهانی بزده