گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۵


ای با تو جهان ظریف و شادی باره
تو جامه شادیی و مالی پاره
تنها خورشید آن دهد عالم را
کان را ندهد مه و هزار استاره