گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۸


ای دوست مرا دمدمه بسیار مده
کاین دمدمه می‌خورد ز من هر که و مه
جان و سر تو که دم کنم پیش تو زه
کز دمدمهٔ گرم کنم آب کرده