گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۶۱۱


ای کوران را به لطف ره بین کرده
وی گبران را پیشرو دین کرده
درویشان را به ملک خسرو کرده
وی خسرو را بردهٔ شیرین کرده