گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۲


ای میر ملیحان و مهان شیی الله
وی راحت و آرامش جان شیی الله
ای آنکه بهر صبح به پیش رخ تو
میگوید خورشید جهان شیی الله