گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۴


بازچیهٔ قدرت خدائیم همه
او راست توانگری گدائیم همه
بر یکدگر این زیادتی جستن چیست
آخر ز در یکی سرائیم همه