گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵


بفروخت مرا یار به یک دسته تره
باشد که مرا واخرد آن یار سره
نیکو مثلی زده است صاحب شجره
ارزان بفروشد آنکه ارزان بخره